En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Andas Sverige

Andas Sverige är en plattform där forskare delar med sig av sina senaste forskningsresultat om astma, allergi, KOL och andra luftvägssjukdomar och är en del av en större satsning där olika forskargrupper försöker hitta nya sätt att samarbeta och presentera sin forskning om luftvägssjukdomar. Andas Sverige är ett samarbete som initialt började mellan Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och Region Norrbotten, och nu innefattar en rad projekt och arbetsgrupper på regional och nationell nivå. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Anchor: bakgrund

Bakgrund

Astma, allergi och KOL är vanliga folksjukdomar som leder till nedsatt livskvalitet hos patienter och deras familjer. Forskning om luftvägssjukdomar i Sverige bedrivs ofta fragmenterat med forskargrupper som arbetar oberoende av varandra och det är sällan forskningen presenteras utanför forskarsamhället på ett populärvetenskapligt vis.

Anchor: astmastudien

Västsvenska Astmastudien och Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Västsvenska Astmastudien, på engelska West Sweden Asthma Study (WSAS), och Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) hör till de största forskningsprogrammen om luftvägssjukdomar i Europa. WSAS startade år 2008 och har enkätdata från över 40 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–75 år. Över 7000 deltagare undersöks klinisk i studien. OLIN-studierna har pågått sedan 1985 och har samlat in liknande enkätdata från mer än 20 000 personer. Genomförda och pågående kliniska undersökningar kommer att ge ytterligare data från mer än 7000 deltagare. Både WSAS och OLIN är baserade på nästan identiska studieprotokoll och metoder. Några exempel på insamlade data är: förekomst av allergi och luftvägssymptom, utlösande faktorer för astma/allergi, medicinska diagnoser, läkemedelsanvändning, rökning, yrkesmässig och miljömässig exponering. Informationen kopplas sedan till nationella register vid Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och andra nationella och regionala patientregister. 

Anchor: andas

Andas Sverige

Andas Sverige är en del av en större satsning där teamen i WSAS och OLIN arbetar för att utveckla: en gemensam forskningsmiljö, en infrastruktur för samarbeten med andra forskare, samt en webbplats för presentation av vår forskning om astma, allergi, KOL och andra luftvägssjukdomar. Medverkar gör även Västra Götalands barn, en flerårig studie där cirka 8000 barn följts sedan födsel.

Vår webbplats består dels av en informationsplattform med samlad kunskap om luftvägssjukdomar och forskningsresultat från projektet (Andas Sverige), dels av en plattform för nationella och internationella vetenskapliga samarbeten (Breathe Sweden). Vår vision är att projektet ska stärka samverkan inom luftvägsforskningen och öka informationen till allmänheten utanför forskarsamhället.

Anchor: lorem Anchor: ipsum