En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige
Anchor: inledning

Sverige hör till de länder som drabbats allra hårdast, men vilka som får allvarlig sjukdom är fortfarande inte fullständigt kartlagt. I det korta perspektivet har covid-19 visats kunna påverka flera system i kroppen negativt, däribland hjärtat, lungorna och nervsystemet (bl.a. hjärnan). Vad covid-19 kan orsaka för men i det långa loppet är desto osäkrare, men ett flertal studier har satts igång för att utreda de långsiktiga komplikationerna. I syfte att bidra till denna forskning, har ett nytt projekt inom ramen för West Sweden Asthma Study (WSAS) påbörjat. WSAS är en studie som följer ett stort befolkningsrepresentativt urval av individer under lång tid, vilket gör den betydelsefull för att med precision kunna utröna vilka långsiktiga komplikationer efter covid-19 som förekommer i befolkningen och vilka som drabbas av dessa. WSAS följer vuxna (initialt 16-75 år gamla) som valts ut slumpmässigt ur Västra Götalands befolkning. Dessa individer följs sedan upp kontinuerligt. Namnet till trots, följs personer både med och utan astma i WSAS.

Om du behöver medicinsk rådgivning eller vård ska du vända dig till sjukvården i din region eller ringa till 1177.

Anchor: sammanfattning

Syfte med studien

I denna studie samlar vi in nya labbvärden och kliniska data från personer som haft respektive inte haft covid-19. Denna data kommer läggas till den kliniska data och formulärdata som redan samlats in i WSAS. Vi kommer också koppla denna data till olika nationella sjukvårdsregister kontinuerligt under de kommande 10 åren. Vårt mål är att definiera: 1) påverkan vid 1 år och 10 år efter covid-19 på hjärt-lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar och överlevnad; 2) subtyper av covid-19 i befolkningen, dess kliniska kännetecken och deras långtidskonsekvenser; och 3) långtidspåverkan av covid-19 på immunförsvaret och psykisk hälsa.

Plan

Genom nationella register, har vi identifierat att 6,560 av de totalt 42,621 personerna i WSAS blivit diagnostiserade med covid-19 fram till 30 september 2021. Vi kommer slumpmässigt rekrytera 360 personer från WSAS som haft covid-19 och 720 ”kontroller” (som inte haft covid-19). Dessa personer kommer matchas avseende kön, ålder och ort. Ovanstående individer kommer följas upp med kliniska undersökningar 12 respektive 36 månader efter covid-19. Därefter kommer uppföljning ske via register fram till 10 år efter covid-19. De återstående 6,200 fallen av covid-19 som inte kommer genomgå kliniska undersökningar, kommer endast följas upp via register.

Anchor: lankar

Länkar