En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Svår covid-19 vid astma och KOL

Det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret innehåller sjukdomsspecifika uppgifter om patienter med astma och KOL och har kunnat visa hur första vågen av pandemin påverkade patientgrupperna och vilka faktorer som relaterade till en svårare covid-19-infektion.  

En svårt sjuk Covid-19-patient i sin sjukhussäng

Vid första vågen av covid-19 pandemin så var det inte fler personer med astma och KOL som drabbades av en svår infektion jämfört med övrig befolkning i Sverige. Av över 250 000 patienter med sjukdomarna var det endast 0.5 % av vuxna med astma och 1.2 % av de med KOL som vårdades inneliggande på sjukhus eller avled till följd av infektionen. En låg andel barn (<18 år) med astma vårdades inneliggande på vårdavdelning (0.02 %). Vid inneliggande vård avled 14 % av vuxna patienterna med astma och 29 % av de med KOL. Patienter med KOL som vårdades inneliggande på vårdavdelning var dock äldre än de som hade astma, vilket kan förklara varför fler patienter med KOL avled.

Förutom de vanliga riskfaktorerna för svår covid-19 i befolkningen (ökad ålder, manligt kön, fetma, hjärt-kärlsjukdom och diabetes) var också undervikt, lägre socioekonomisk status, lägre lungfunktion och hög symtombörda uppmätt med COPD Assessment Test (CAT) riskfaktorer vid KOL. Vid astma var övervikt, okontrollerad astma uppmätt med Astma Kontroll Test (ACT) och högre doser av inhalationssteroider faktorer som relaterade till svår covid-19. Det fanns också en risk för svår covid-19 om man som patient hade uppsökt specialistvården på grund av astma eller KOL året före pandemin eller om man medicinerades för depression. Resultatet om rökning var förvånande, eftersom det var en skyddande faktor för att drabbas av svår covid-19. Detta kan spekuleras bero på att rökare isolerade sig i högre utsträckning än andra i början av pandemin. Vid astma, visade dock resultatet tydligt att om man väl drabbats av svår covid-19 som rökare, så ökade risken för covid-19 död.

Fotnot: Svår covid-19 definierades som inneliggande vård eller död på grund av covid-19 som huvuddiagnos och identifierades genom Socialstyrelsens Patientregister eller Dödsorsaksregister.


Litteratur

Karlsson Sundbaum J, Vanfleteren LEGW, Konradsen JR, Nyberg F, Ekberg-Jansson A, Stridsman C. Severe COVID-19 among patients with asthma and COPD: a report from the Swedish National Airway Register. Ther Adv Respir Dis. 2021;15:1-9.

Stridsman C, Vanfleteren L, Konradsen J, Axelsson Fisk S, Pedroletti C, Sjöö Y, Syk J, Sterner T, Lindberg A, Tunsäter A, Nyberg F, Ekberg-Jansson A, Sundbaum J. Predictors of severe COVID-19 in a registry-based Swedish cohort of patients with COPD. Eur Respir J. 2021;58(5)2101920.

Karlsson Sundbaum, J, Konradsen JR, Vanfleteren LEGW, Axelsson Fisk S, Pedroletti C, Sjöö Y, Syk J, Sterner T, Lindberg A, Tunsäter A, Nyberg F, Ekberg-Jansson A, Stridsman C. Uncontrolled asthma predicts severe COVID-19: a report from the Swedish National Airway Register. Ther Adv Respir Dis. 2022;16:1-12.


Se också

Luftvägsregistrets hemsida: https://lvr.registercentrum.se/

Symtomskattning vid astma med Astma Kontroll Test (ACT): https://registercentrum.blob.core.windows.net/lvr/r/ACT-Test-Skx6-CAc4K.pdf

Symtomskattning vid KOL med COPD Assessment Test (CAT): https://registercentrum.blob.core.windows.net/lvr/r/CAT-COPD-Assessment-Test-r1gwakJsEK.pdf