En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Okontrollerad astma uppmätt med Astma Kontroll Test (ACT)

Det finns olika sätt att definiera okontrollerad astma. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen att Astma Kontroll Test (ACT) ska användas vid uppföljningsbesök i vården. Men hur hög är förekomsten av okontrollerad astma när vi använder oss av ACT i forskningsstudier och finns det könsskillnader?

Ett barn som genomgår inhalatorbehandling, i sällskap av sin mamma

I befolkningsbaserade studier från Norrbotten (OLIN) har vi visat över 30% av ungdomar med astma har en okontrollerad sjukdom och bland vuxna är siffran cirka 25%. Av de patienter som registreras i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret är det mindre än hälften som faktiskt får svara på ACT vid en årlig uppföljning. Detta tyder på att astmavården i Sverige har en låg följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer när det handlar om att skatta patienters grad av astmakontroll. Av de som svarat på ACT i Luftvägsregistret har 22% av barnen (<12 år), 30% av ungdomarna (12-17 år) och 38% av vuxna en okontrollerad astma. Att det finns tydliga könsskillnader kan vi se oavsett om deltagarna är rekryterade från befolkningen eller sjukvården, fler kvinnor än män rapporterad okontrollerad astma och detta gäller oavsett ålder.

Fotnot: Okontrollerad astma definieras som 19 poäng eller lägre i Astma Kontroll Test.


Litteratur

Hedman L, Stridsman C, Andersson M, Backman H, Jansson SA, Rönmark E. Populaton-based study shows that teenage girls with asthma had impaired health-related quality of life. Acta Paediatr. 2017;106:1128-35.

Stridsman C, Backman H, Eklund BM, Rönmark E, Hedman L. Adolescent girls with asthma have worse asthma control and health-related quality of life than boys – A population based study. Pediatr Pulmonol. 2017;52:866-72.

Selberg S, Hedman L, Jansson SA, Backman H, Stridsman C. Asthma control and acute health care visits among young adults with asthma – A population-based study. J Adv Nurs. 2019: doi: 10.1111/jan.14174.

Stridsman C, Axelsson M, Warm K, Backman H. Uncontrolled asthma occurs in all GINA treatment steps and is associated with worse physical health – a report from the OLIN adult asthma cohort. J Asthma. 2021;58:586-95.

Ilmarinen P, Stridsman C, Bashir M, Tuomisto LE, Vähätalo I, Goksör E, Kankaanranta H, Backman H, Langhammer A, Piirilä P, Rönmark E, Lundbäck B, Nwaru BI, Wennergren G. Level of education and asthma control in adult-onset asthma. J Asthma 2022;59:840-49.

Stridsman C, Konradsen JR, Vanfleteren L, Pedroletti C, Binnmyr J, Edfelt P, Fjällman Schärberg K, Sjöö Y, Nyberg F, Lindberg A, Tunsäter A, Ekberg-Jansson A. The Swedish National Airway Register (SNAR): development, design and utility to date. Eur Clin Respir J. 2020;7:1833412.