En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Insjuknande och tillfrisknande av astma

Astma betraktas ofta som en kronisk sjukdom trots att remission (tillfrisknande) förekommer. Incidens (insjuknande) i astma är vanligast bland yngre barn och tonåringar men förekommer även bland vuxna. Studier om incidens är ovanliga då stora befolkningskohorter behöver följas under lång tid för att få säkra resultat.

Exempelbild av proportion i en population

Inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har incidens och remission av astma studerats i stora befolkningskohorter som följts under lång tid. Insjuknandet är vanligare bland pojkar innan puberteten medan det under tonåren sker en utjämning mellan könen för att sedan bland vuxna bli vanligare bland kvinnor. Bland barn insjuknar cirka 10–15/1000 individer/år. Motsvarande siffra bland vuxna är 2–3/1000 individer/år och har varit så de senaste 30 åren. Incidens bland vuxna har även studerats i Västra Götaland där man fann liknande resultat. 

Under en 10-årsperiod tillfrisknade endast cirka 5–6% av vuxna personer med astma.

Tillfrisknande från astma är tämligen vanligt bland barn men återinsjuknande i vuxen ålder är inte ovanligt. Av en grupp 7-åringar med astma som följdes upp årligen fram till 19 års ålder hade 21% tillfrisknat, 38% hade astma som kom och gick under åren, medan 41% hade beständig astma under alla år. Bland vuxna med astma är tillfrisknande betydligt mindre vanligt. Under en 10-årsperiod tillfrisknade endast cirka 5–6% av vuxna personer med astma.   

Litteratur

Rönmark E, Jönsson E, Platts-Mills T, Lundbäck B. Incidence and remission of asthma in school children: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden studies. Pediatrics. 2001 Mar;107(3):e37.

Hedman L, Bjerg A, Lundbäck B, Rönmark E. Conventional epidemiology underestimates the incidence of asthma and wheeze-a longitudinal population-based study among teenagers. Clin Transl Allergy. 2012 Jan;2(1):1.

Torén K, Ekerljung L, Kim JL, Hillström J, Wennergren G, Rönmark E, Lötvall J, Lundbäck B. Adult-onset asthma in west Sweden-incidence, sex differences and impact of occupational exposures. Respir Med. 2011 Nov;105(11):1622-8.

Rönmark E, Andersson C, Nyström L, Forsberg B, Järvholm B, Lundbäck B. Obesity increases the risk of incident asthma among adults. Eur Respir J. 2005;25(2):282-8.

Räisänen P, Backman H, Hedman L, Andersson M, Stridsman C, Kankaanranta H, Ilmarinen P, Andersen H, Piirilä P, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E. High but stable incidence of adult-onset asthma in northern Sweden over the last decades. ERJ Open Res. 2021;7(3):00262-2021.

Andersson M, Hedman L, Bjerg A, Forsberg B, Lundbäck B, Rönmark E. Remission and persistence of asthma followed from 7 to 19 years of age. Pediatrics. 2013 August;132(2):e435-42.

Rönmark E, Jönsson E, Lundbäck B. Remission of asthma in middle aged and elderly: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study. Thorax. 1999 Jul;54(7):611-3.

Almqvist L, Rönmark E, Stridsman C, Backman H, Lindberg A, Lundbäck B, Hedman L. Remission of adult onset asthma is rare – a 15 year follow-up study.ERJ Open Res. 2020;6(4):00620-2020.