En hemsida där du får veta mer om lung- och allergiforskning i Sverige

Förändringar i förekomst av KOL över tid

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk folkhälsosjukdom som ökade under 1900-talet, till stor del på grund av den samtida ökningen av tobaksrökning. Forskning har visat att upp till 50% av rökare förr eller senare utvecklar KOL. I många höginkomstländer i Nordamerika, norra och västra Europa samt Australien har man sedan 1990-talet observerat en stadig minskning av andelen rökare i befolkningen. I dessa områden har man även kunnat observera att ökningen av KOL hade avstannat eller till och med minskat.

Nedåtgående trend, visualiserad med cigaretter

Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har jämfört andelen med KOL mellan två slumpurval från befolkningen i Norrbotten som undersöktes 1994 respektive 2009. År 1994 deltog 660 personer i åldrarna 23–72 år i en klinisk undersökning som inkluderade lungfunktionstest. År 2009 deltog 726 personer i åldrarna 21–78 år i en undersökning med samma metoder. Under dessa 15 år hade KOL minskat från 9,2% till 7,8%, vilket innebär en minskning med 41%. Studien visade även att andelen med svår KOL hade minskat och att rökning minskat från 26,6% till 16,1%.  

Under dessa 15 år hade KOL minskat från 9,2% till 7,8%, vilket innebär en minskning med 41%.

Nyare studier från OLIN tyder på att andelen rökare fortsatt minska till 12,3% år 2016, vilket på sikt kan bidra till ytterligare minskning av bördan av KOL, både i samhället och för enskilda individer. Av vikt att poängtera är att KOL till stor del är en underdiagnostiserad sjukdom, detta gäller särskilt mild KOL. Då rökning är den viktigaste riskfaktorn för KOL är rökstopp den viktigaste åtgärden för att dels förhindra att man utvecklar KOL, dels förhindra progressionen från mild till svår sjukdom.

Litteratur

Lundbäck B, Lindberg A, Lindström M, Rönmark E, Jonsson A-C, Jönsson E, Larsson L-G, Andersson S, Sandström T, Larsson K. Not 15 but 50% of smokers develop COPD? – Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies.Respir Med. 2003 Feb;97(2):115-22.

Lindberg A, Bjerg-Bäcklund A, Rönmark E, Larsson LG, Lundbäck B.  Prevalence and underdiagnosis of COPD by disease severity and the attributable fraction of smoking – Report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies.Respir Med. 2006 Feb;100(2):264-72.

Backman H, Vanfleteren L, Lindberg A, Ekerljung L, Stridsman C, Axelsson M, et. al. Decreased COPD prevalence in Sweden after decades of decrease in smoking. Respir Res. 2020 Oct;21(1):283.

Backman H, Räisänen P, Hedman L, Stridsman C, Andersson M, Lindberg A, Lundbäck B, Rönmark E. Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016-results from three population surveys. Clin Exp Allergy. 2017 Nov;47(11):1426-35.